Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 18.5.2018
1. Rekisterin ylläpitäjä
Delian Oy
Koskelantie 39
00610 Helsinki
(jäljempänä ”KIC”)
2. Rekisteriasioiden yhteystieto
KIC:n asiakaspalvelu helsinki@kic.fi 0447765000
3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen kuin myös sopimuksen täytäntöönpaneminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen, asiakassuhteemme hoitaminen, asiakkaan suorittaman tekemisen arviointi asiakkaalle
5. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
– rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja muu yksilöivä tunniste
– rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, antama syntymäaika
– yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista tapahtumista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;
henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen
Mainittuja henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.
6. Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.
7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Emme luovuta tietoja ainakaan tietämättään ulkopuolisille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.
8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Asiakkaillamme on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Asiakkailla on mahdollista pyytää tietojensa poistamista rekistereistämme. Teemme sen niin hyvin kuin pystymme.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti kohdassa kaksi esitettyyn paikkaan.
11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
KIC varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.